12 422 26 76, 601 549 856 bort@krakowpttk.pl

Wstąp do PTTK !

Jak zapisać się do PTTK?

W pierwszej kolejności należy się zapoznać ze Statutem PTTK oraz z „Kartą praw i obowiązków członka PTTK”. Następnie trzeba udać się do siedziby Oddziału Krakowskiego PTTK przy ulicy Zyblikiewicza 2b, aby opłacić składkę.
Przy sobie powinieneś mieć dowolny dokument potwierdzający Twoją tożsamość, jedno zdjęcie formatu 30×40 mm oraz gotówkę na składkę członkowską i wpisowe. W Oddziale koledzy mogą zaproponować przynależność do określonego koła bądź klubu – warto się ich poradzić i wybrać koło/klub najbardziej nam odpowiadający. Po trwających kilkanaście minut formalnościach polegających na wypełnieniu deklaracji członkowskiej oraz wypisaniu legitymacji staniesz się członkiem Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.

Kto może być członkiem PTTK?

Szczegółowo określa to art. 12 Statutu PTTK.
Członkiem zwyczajnym PTTK może być:

 1. obywatel polski lub cudzoziemiec, mający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych;
 2. niepełnoletni w wieku od 16 do 18 lat, mający ograniczoną zdolność do czynności prawnych;
 3. małoletni w wieku poniżej 16 lat za zgodą jego przedstawicieli ustawowych.

Młodzież szkolna może być zrzeszana w szkolnych kołach krajoznawczo-turystycznych PTTK co nie ogranicza jej prawa do zrzeszania się w innych kołach i klubach PTTK – jednostkach organizacyjnych oddziałów PTTK.
Członkostwo zwyczajne w PTTK powstaje przez złożenie pisemnej deklaracji i przyjęcie w poczet członków przez zarząd koła, klubu lub oddziału PTTK.

Do czego będę miał prawo jako członek PTTK?

Prawa członków PTTK reguluje art. 13 Statutu PTTK.
Członek zwyczajny PTTK ma prawo:

 1. wybierać i być wybieranym do władz PTTK;
 2. zgłaszać wnioski dotyczące działalności PTTK;
 3. brać udział w działalności oraz korzystać z pomocy, obiektów i urządzeń PTTK na zasadach określonych przez Zarząd Główny;
 4. nosić odznakę organizacyjną PTTK.

Dodatkowo członkom PTTK przysługują rabaty PTTK zgodnie z Uchwałą Zarządu Głównego nr 109/XV/2003 w sprawie rabatu handlowego PTTK. Listę obiektów, które udzielają rabatów na podstawie legitymacji PTTK znajdziesz: www.pttk.pl/rabaty

Jakie będę miał obowiązki jako członek PTTK?

Obowiązki członków reguluje art. 14 Statutu PTTK.
Członek zwyczajny PTTK jest obowiązany:

 1. przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz PTTK;
 2. uczestniczyć w działalności PTTK;
 3. reprezentować godnie imię turysty polskiego;
 4. regularnie opłacać składkę członkowską.

Szczegółowo prawa i obowiązki członka PTTK na podstawie art. 15 Statutu PTTK określa „Karta praw i obowiązków członka PTTK” stanowiąca załącznik do Uchwały Zarządu Głównego PTTK nr 164/XIV/2001 z dnia 23 czerwca 2001 roku.

Ile wynosi wysokość składki członkowskiej?

Wysokość podstawowej składki członkowskiej dla członków zwyczajnych Oddziału Krakowskiego PTTK w roku 2023 wynosi:

 • 84 zł – składka normalna
 • 57 zł – składka ulgowa – emeryci, renciści
 • 39 zł – skadka ulgowa – dzieci, młodzież, studenci do 26 roku życia.

Wysokość składki członkowskiej dla członków wspierających Oddział wynosi:

 • minimum 300 zł.

W dyspozycji Oddziału pozostają środki stanowiące różnicę pomiędzy wysokością składki członkowskiej pomniejszonej o część należną ZG, środki pochodzące z wpisowego po wniesieniu przez Oddział opłaty za legitymację, oraz środki pochodzące ze składek członków wspierających.

Wpisowe do PTTK jest opłatą jednorazową wnoszoną przy składaniu deklaracji członka PTTK. W kwocie tej kryje się również opłata za legitymację PTTK (8 zł). Obecnie wpisowe wynosi:

 • 21 zł – składka normalna
 • 12 zł – składka ulgowa pełna
 • 9 zł – dla uczniów szkół do poziomu szkoły ponadgimnazjalnej włącznie

Uprawnieni do opłacania członkowskiej składki ulgowej pełnej są:

 • opiekunowie szkolnych kół PTTK,
 • osoby małoletnie do ukończenia 16 roku życia,
 • młodzież szkolna i młodzież akademicka studiująca – do ukończenia 26 roku życia,
 • jedno z rodziców lub opiekun osoby małoletniej opłacający składki za każde dwie osoby małoletnie (składka rodzinna),
 • emeryci, renciści i inwalidzi,
 • bezrobotni.

Uprawnieni do opłacania członkowskiej składki ulgowej niepełnej (wrzesień – grudzień) są:

 • osoby małoletnie do ukończenia 16 roku życia,
 • młodzież szkolna i młodzież akademicka studiująca – do ukończenia 26 roku życia,

Zwolnieni z obowiązku opłacania składki członkowskiej są członkowie Honorowi PTTK i Członkowie Honorowi Oddziału Krakowskiego oraz dzieci i młodzież z domów dziecka, zakładów opiekuńczych, szkół specjalnych.

Osoby, które do dnia 31 grudnia nie opłaciły składki za rok 2022, a nie chcą utracić ciągłości przynależności do PTTK, mogą to uczynić przy opłacaniu składki za rok 2023.

W przypadku utraty legitymacji PTTK należy zgłosić się do Oddziału w celu uzyskania duplikatu legitymacji, po opłaceniu kosztu legitymacji w kwocie 8,00 zł. oraz uregulowania obowiązującej składki za rok 2023.