12 422 26 76, 601 549 856 bort@krakowpttk.pl

REGULAMIN PAMIĄTKOWEJ ODZNAKI KOMISJI TURYSTYKI GÓRSKIEJ ZG PTTK „100. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI 1918-2018”

1. Pamiątkowa odznaka „100. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI 1918-2018”, zwana dalej odznaką, została ustanowiona i jest nadawana przez Komisję Turystyki Górskiej Zarządu Głównego PTTK.
2. Celem odznaki jest uczczenie 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku, po 123 latach zaborów.
3. Odznaka nie posiada stopni.
4. Odznakę można uzyskać po zweryfikowaniu w Terenowym lub Centralnym Referacie Weryfikacyjnym GOT PTTK, w książeczce GOT PTTK, jakiegokolwiek stopnia lub normy do Górskiej Odznaki Turystycznej PTTK, w okresie od 1 kwietnia 2018 r. do 31 marca 2019 r.
5. Zachęca się turystów górskich do odwiedzenia w 2018 roku miejsc związanych z walkami o niepodległość w latach Wielkiej Wojny 1914-1918 położonych w Karpatach, np. Przełęcz nad Chyszówkami (Marszałka E. Rydza-Śmigłego) w Beskidzie Wyspowym, Łowczówek na Pogórzu Rożnowskim, w okolicach Limanowej i Gorlic, Przełęcz Legionów (Wielkie Rogodze) w Gorganach itp.
6. Dystrybutorem odznaki jest Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie (31-010 Kraków, ul. Jagiellońska 6; tel. 12 422 28 40, wew.10).
7. Komisja Turystyki Górskiej Zarządu Głównego PTTK zastrzega sobie prawo nadania odznaki, z pominięciem postanowienia zapisanego w pkt 4 niniejszego regulaminu, na podstawie odrębnych uchwał.
8. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Komisji Turystyki Górskiej ZG PTTK.
9. Niniejszy regulamin, przyjęty uchwałą Komisji Turystyki Górskiej ZG PTTK nr 63/XIX/ 2017, wchodzi w życie 1 kwietnia 2018 r.

Odznaka jest do nabycia w naszym Oddziale w cenie 10 zł.

Regulamin dostępny również w wersji pdf pod poniższym linkiem:
Regulamin

REGULAMIN JUBILEUSZOWEJ ODZNAKI TURYSTYCZNEJ „65 LAT OTP”

 W związku z przypadającą w 2017 r. sześćdziesiątą piątą rocznicą powstania Komisji Turystyki Pieszej Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego oraz powstania Odznaki Turystyki Pieszej Prezydium ZG PTTK w dniu 6 marca 2017 r. zatwierdziło Jubileuszową Odznakę Turystyczną „65 lat OTP”

  1. Odznakę mogą zdobywać wszyscy turyści, którzy ukończyli 6 lat.
  2. Odznaka jest jednostopniowa i może być zdobywana tylko na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
  3. Odznakę można zdobywać w okresie 01.01.2017 r. – 31.12.2018 r.
  4. Na odznakę zalicza się wycieczki piesze nizinne.
  5. Warunkiem zdobycia odznaki jest przebycie 65 km zgodnie z regulaminem OTP.
  6. Przy zdobywaniu odznaki obowiązują potwierdzenia jak w regulaminie OTP.
  7. Wycieczki odbyte przez uczestnika mogą być jednocześnie zaliczane na inne odznaki turystyczne PTTK.
  8. Odznakę przyznają Terenowe Referaty Weryfikacyjne OTP PTTK w całym kraju.
  9. Dystrybucję odznaki prowadzi Oddział Miejski PTTK w Lublinie
  10. Ostateczna interpretacja postanowień niniejszego regulaminu należy do Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK.

Do góry

Dziecięca Odznaka Turystyczna PTTK

Dziecięca Odznaka Turystyczna Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego (DOT PTTK), została ustanowiona w roku 2009 przez Zarząd Główny PTTK w Warszawie, na wniosek Rady Programowej ds. Młodzieży Szkolnej ZG PTTK, w ramach realizacji „Roku Dzieci i Młodzieży w PTTK”. Celem odznaki jest popularyzacja wielopokoleniowej turystyki rodzinnej, a zwłaszcza propagowanie turystyki wśród osób najmłodszych.
DOT PTTK przeznaczona jest dla dzieci do ukończenia 10 roku życia, i można ją zdobywać pod opieką osób pełnoletnich.

odznaka_dziecieca

Do góry

Górska Odznaka Turystyczna

GOT PTTK zdobywa się przez odbycie pieszych wycieczek w górach Polski oraz przygranicznych pasmach górskich Karpat i Sudetów, przy zachowaniu zasad bezpiecznego i racjonalnego uprawiania turystyki górskiej, przestrzegając przepisy dotyczące poruszania się na obszarach chronionych i w strefie nadgranicznej.

got-popularnaGOT - Mała BrązowaGOT - Mała SrebnaGOT - Mała Złota

Do góry

Górska Odznaka Narciarska

Celem narciarskich odznak turystycznych PTTK jest zachęcenie do systematycznego i racjonalnego uprawiania turystyki narciarskiej; poznawania ojczystego kraju, podnoszenia ogólnej sprawności fizycznej oraz kształtowania pozytywnych cech charakteru.
GON zdobywa się przez odbycie szeregu punktowanych wycieczek narciarskich. Ilość uzyskanych punktów oblicza się na podstawie „spisu wycieczek punktowanych do GON PTTK”

GON - PopularnaGON - Mała BrązowaGON - Mała SrebnaGON - Mała Złota

Do góry